EN

Život umjetnosti: ARHIVI – UZNEMIRUJUĆE PRAKSE IZDVAJANJA – poziv na prijavu radova za zimski broj 95/2014.

 
 
 
 
Uredništvo časopisa Život umjetnosti poziva sve autore/ice na prijavu radova na temu ARHIVI – UZNEMIRUJUĆE PRAKSE IZDVAJANJA.
 
-
Godine 1999. Walid Raad pokrenuo je projekt nazvan Atlas grupa u svrhu istraživanja i dokumentiranja suvremene povijesti Libanona. Arhiv posjeduje dokumente koji lociraju, čuvaju i prezentiraju određene događaje, pružajući zainteresiranima na uvid niz arhivalija – zvučnih, vizualnih, literarnih i drugih radova, organiziranih u naizgled vrlo službenu formu. Stvarnog ili imaginarnog arhiva? Jer, Raad izmišlja narative i navodi na „ispravno“ čitanje događaja s čijim se značenjem lako manipulira i politizira.
 
Posljednjih desetljeća svjedočimo intenzivnom interesu za otkrivanje, dokumentiranje i organiziranje materijala, čijom je promjenom mjesta u idejnoj i/ili izvedbenoj strukturi te definiranjem važnosti elemenata koji postaju vidljivi ili „dostupni“ moguće oformiti nove, inovativne forme arhiva. U njima ne počiva samo povijesno znanje i sjećanje; arhivi su repozitoriji osobitih strategija uređenih sadržaja. Zasnovani su na temelju umjetničke slobode, kulturalnog sadržaja koji je netko odlučio izdvojiti i prezentirati, ponekad fragmentirajući sadržaj do te mjere da cjelina koja se izdvaja od zaborava postaje destabilizirajuća.
 
Kako umjetnici izdvajaju sadržaje, medije i teme? Postoje li sličnosti između arhiva i zbirke, i možemo li muzej i arhiv smatrati sinonimima? U kojem su odnosu pojmovi arhiva, sjećanja i pamćenja? Jesu li mehanizmi i strategije arhiviranja u istočnoeuropskim zemljama usporedljiviji s Bliskim istokom ili zapadnjačkim sredinama? Stvaraju li arhivi paralelne povijesti umjetnosti, nezavisne od institucija, ili im prijeti institucionalizacija i historijalizacija? Jesu li arhivi tek pomoćno sredstvo arheologije znanja ili kontingentne performativne prakse, te na koji način u galerijskom/muzeološkom kontekstu rekonstruiraju i resemantiziraju izrečeno ili prešućeno? Može li prešućeno na kraju biti izgovoreno, i po kojoj cijeni? Trese li nas arhivska groznica zbog prevelike količine nezaustavljivo proliferirajućih dokumenata koji postaju sastavni dijelovi nove vizualne tipologije?
 
-
Ovo su pitanja kojima upućujemo poziv za prijavu radova za zimski broj časopisa Život umjetnosti 95/2014. Rok za prijavu sažetaka je 1. 3. 2014. godine, nakon čega će uredništvo u dogovoru s autorima prihvaćenih radova dogovoriti potrebne detalje. Rok za predaju gotovih radova koji se upućuju na recenzentski postupak i prijevod je 1. 6. 2014. godine.
 
-
Rok prijave sažetaka: 1. ožujka 2014.
Rok za završne tekstove: 1. lipnja 2014.
 
-
Više o časopisu Život umjetnostihttp://www.ipu.hr/p/casopis-zivot-umjetnosti
Sažetke molimo slati na mail adresu uredništva: zivot-umjetnosti@ipu.hr
 
--
 
The editorial board of Život umjetnosti invite all potential contributors to send in their proposals on the subject of the ARCHIVES – THE DISTURBING PRACTICE OF SELECTION.
 
-
In 1999, Walid Raad launched a project called The Atlas Group Archive in order to explore and document the contemporary history of Lebanon. The archive includes documents that locate, preserve, and present certain events, offering an insight into a series of archivalia – audio, visual, literary, and other artefacts, organized in an apparently very official form. Is it a real archive or an imaginary one? For Raad has also invented narratives and directed the user to a “correct” reading of events, whereby their meaning becomes easily manipulated and politicised.
 
In the recent decades, we have witnessed an intense interest in discovering, documenting, and organizing various materials. By changing their place in a conceptual and/or performance structure, and defining the importance of elements that become visible or “accessible”, it is possible to create other, innovative forms of archive. These do not contain only historical knowledge and memory; archives have become well arranged repositories of specific strategies. Based on artistic freedom and the cultural content that someone has deliberately chosen to select and present, they are sometimes so fragmented that the whole, selected to evade oblivion, becomes destabilizing.
 
How do artists select content, media, and topics? Are there similarities between archives and collections, and can the terms “museum” and “archive” be understood as synonymous? What is the relationship between the notions of archive, memory, and remembrance? Are the archival mechanisms and strategies in Eastern European countries more comparable to the Middle East or to the West? Do archives create parallel art histories, independent from institutions, or are they threatened by institutionalization and historicization? Are archives merely complementary tools to the archaeology of knowledge or rather contingent performative practices, and in what way do they reconstruct and re-semanticize the expressed and the implied in the context of a gallery/museum? Can the implied eventually be expressed, and at what price? Are we affected by an archival fever owing to the huge amount of unstoppably proliferating documents that become constituent to the new visual typology?
 
These are the questions that we would like to address in our call for contributions to our winter issue of Život umjetnosti 95/2014. The deadline for sending in summaries is March 1, 2014. Our editorial board will subsequently arrange the details with the authors of accepted contributions. The deadline for articles to be sent for peer reviewing and translation is June 1, 2014.
 
-
Deadline for abstracts: March 1, 2014
Deadline for finalized contributions: June 1, 2014
 
-
More about the magazine Život umjetnosti: http://www.ipu.hr/p/casopis-zivot-umjetnosti
Please send your abstracts to the editorial board at: zivot-umjetnosti@ipu.hr