Obavijesti
Natječaj

Natječaj za zapošljavanje doktoranda

Ur. broj: IPU-0-O-21-277, od 10. lipnja 2021.

Na temelju natječaja Hrvatske zaklade za znanost »Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti« (DOK-2021-02) i odluke ravnateljice Instituta dr. sc. Katarine Horvat Levaj, Institut za povijest umjetnosti, iz Zagreba raspisuje

NATJEČAJ

za zapošljavanje

DOKTORANDA na suradničkom radnom mjestu i u zvanju ASISTENTA, u području humanističkih znanosti, za mentoricu dr. sc. Tamaru Bjažić Klarin, dipl. ing. arh., na međunarodnom bilateralnom istraživačkom projektu Models and Practices of Global Cultural Exchange and Non-aligned Movement. Research in the Spatio-Temporal Cultural Dynamics financiranom od Hrvatske zaklade za znanost
‒ jedan (1) izvršitelj (m/ž).

Programom je predviđeno financiranje plaće doktoranda, na određeno vrijeme do četiri godine, s primarnim ciljem izrade doktorskog rada te usvajanja znanja o temeljnim postavkama znanstvenog rada i istraživanja.

Opći uvjeti:
– završen preddiplomski i diplomski ili integrirani sveučilišni studij povijesti umjetnosti (mag. hist. art.)
– ispunjavanje uvjeta za upis na doktorski studij u području humanističkih znanosti (ukupan prosjek ocjena na prethodnim razinama studija) ili upisan doktorski studij u području humanističkih znanosti

Prednosti:
– sudjelovanje u znanstveno-istraživačkom radu, objavljeni radovi, izlaganja na znanstvenim konferencijama
– priznanja, nagrade i sl. za izvrsnost u studiranju i istraživački rad u polju povijesti umjetnosti
– iskustvo rada u arhivu
– znanje engleskog i francuskog jezika
– iskustvo u računalnoj obradi arhivske građe

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:
1. životopis,
2. preslike diploma ili uvjerenja o završenom studiju,
3. ovjereni prijepis svih ocjena sa studija ili dokaz o upisu doktorskog studija,
4. popis objavljenih radova i/ili izlaganja na znanstvenim skupovima,
5. motivacijsko pismo koje uključuje opis istraživačkih interesa,
6. ostale dokaze koje pristupnik smatra relevantnima.

Prijave na natječaj podnose se do roka u petak 16. srpnja 2021. godine, u pdf formatu na adresu ured / ipu.hr s naznakom: »Natječaj za asistenta-doktoranda«.

Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe obaju spolova.

Pristupnici koji udovoljavaju uvjetima natječaja bit će pozvani na razgovor s natječajnim odborom za odabir kandidata.

Za pristupnike koji su strani državljani kao dokaz osnovne razine (A) poznavanja hrvatskog jezika prihvaćaju se potvrde izdane od školskih ustanova / jezičnih centara i instituta koji djeluju u, ili izvan Republike Hrvatske.

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Pristupnici koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze prema navedenom Zakonu dostupne na internetskoj poveznici: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Prijavom na natječaj kandidati su izričito suglasni da Institut za povijest umjetnosti kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka.

O rezultatima izbora pristupnici će biti obaviješteni u roku od 15 dana od donošenja odluke o izboru.

Zakašnjele i nepotpune prijave na natječaj neće biti razmatrane.

Natječaj je objavljen u Narodnim novinama, dnevnom tisku, na mrežnim stranicama Instituta www.ipu.hr, te na internetskom portalu za radna mjesta Europskoga istraživačkog prostora https://euraxess.ec.europa.eu/.

Institut za povijest umjetnosti, Zagreb

Vaša narudžba

Pregledajte košaricu

U ovoj rubrici

NovostiObavijesti