Obavijesti
Natječaj

Natječaj za izbor na suradničko radno mjesto asistenta

Broj: IPU-0-O-16-43, od 03. veljače 2016.

Na temelju suglasnosti Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, klasa: 640-02/15-04/00172, urbroj: 533-19-15-0003 od 30. prosinca 2015., Institut za povijest umjetnosti, iz Zagreba, Ulica grada Vukovara 68, raspisuje

NATJEČAJ

– za izbor na suradničko radno mjesto asistenta, u znanstvenom području humanističkih znanosti – polju povijesti umjetnosti, za rad u Znanstvenoistraživačkom odjelu na istraživanju moderne i suvremene umjetnosti, na određeno vrijeme, – 1 izvršitelj/ica.

Pristupnici na natječaj osim općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju.

Uvjeti: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij, ili integrirani sveučilišni studij povijesti umjetnosti, ispunjavanje uvjeta za upis na doktorski studij u području humanističkih znanosti.

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:
– životopis,
– diplomu ili uvjerenje o završenom studiju,
– ovjeren prijepis svih ocjena sa studija s izračunatom srednjom ocjenom kao dokaz o ispunjenom uvjetu za upis na doktorski studij u području humanističkih znanosti,
– popis objavljenih radova,
– podatke o stručnoj djelatnosti,
– motivacijsko pismo koje uključuje opis istraživačkih interesa,
– za pristupnike koji nisu državljani Republike Hrvatske kao dokaz osnovnog (A) poznavanja hrvatskog jezika prihvaćaju se potvrde izdane od školskih ustanova/jezičnih centara i instituta koji djeluju u, ili izvan Republike Hrvatske,
– ostale dokaze koje pristupnik smatra relevantnima.

Pravo podnošenja prijave na natječaj imaju ravnopravno osobe obaju spolova.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se na adresu: Institut za povijest umjetnosti, Ulica grada Vukovara 68, 10000 Zagreb, s naznakom „Natječaj za asistenta“.

Rok za podnošenje prijava je do ponedjeljka, 07. ožujka 2016. godine.

O rezultatima izbora pristupnici će biti obaviješteni u roku od 15 dana od donošenja odluke o izboru.

Natječaj je objavljen u Narodnim novinama, dnevnom tisku, na mrežnim stranicama Instituta: www.ipu.hr, te na internetskom portalu za radna mjesta Europskoga istraživačkog prostora.

Institut za povijest umjetnosti, Zagreb

Vaša narudžba

Pregledajte košaricu

U ovoj rubrici

NovostiObavijesti