Istraživanja u tijeku

2020.

Konzervatorska studija sa smjernicama za obnovu zgrade Biskupskog sjemeništa i Klasične gimnazije (nekadašnji Isusovački kolegij) u Dubrovniku
AUTORI: dr. sc. Katarina Horvat-Levaj, Ivana Haničar Buljan
SURADNICI: Claudia Pezzi, Branko Galić, Goran Vareško, Paolo Mofardin
NARUČITELJ: Dubrovačka biskupija (Dioecesis Ragusina)

Konzervatorski elaborat sa smjernicama za obnovu i zaštitu Crkve sv. Marije na otočiću sv. Marije, Općina Mljet
AUTORI: Katarina Horvat-Levaj, Ivana Haničar Buljan
NARUČITELJI: Dubrovačka biskupija

Konzervatorski elaborat sa smjernicama i snimkom postojećeg stanja zgrade u Gundulićevoj 14 u Zagrebu
AUTORI: Katarina Horvat-Levaj, Ivana Haničar Buljan, Goran Vareško NARUČITELJ: Fil Adria Turis d.o.o., Zagreb

Konzervatorski model obnove u okviru Programa cjelovite obnove povijesne jezgre Grada Zagreba – Pilot projekt BLOK 19
AUTORI: Katarina Horvat-Levaj (ur.), Joško Belamarić, Tamara Bjažić Klarin, Boris Dundović, Ivana Haničar Buljan, Sanja Horvatinčić, Ljiljana Kolešnik, Irena Kraševac, Sandra Križić Roban, Ivana Mance, Paolo Mofardin, Daniel Premerl, Irena Šimić, Ana Šverko, Goran Vareško, Marijana Vojtić, Ratko Vučetić, Danko Zelić
NARUČITELJ: Grad Zagreb

Istraživanja i izrada konzervatorskih elaborata za pet zgrada HAZU stradalih u potresu (Palača HAZU, Trg Nikole Šubića Zrinskog 11; Palača Vranyczany-Dobrinović, Hebrangova; Palača Drašković, Opatička 18; Vila Erlich-Marić, Ivana Gorana Kovačića 37; Kuća Priester, Strossmayerov trg 2)
AUTORI: Katarina Horvat-Levaj, Tamara Bjažić Klarin, Irena Kraševac, Ana Šverko, Ivana Mance
NARUČITELJ: Hrvatska akademije znanosti i umjetnosti, Zagreb

Konzervatorski elaborat sa smjernicama za obnovu zgrade Prve franjevačke klasične gimnazije u Sinju
AUTORI: Joško Belamarić, Darka Bilić, Danijela Šapina
NARUČITELJ: Franjevačka provincija Presvetog otkupitelja u Sinju

Konzervatorska studija sa smjernicama za obnovu zgrade Biskupskog sjemeništa i Klasične gimnazije u Dubrovniku
AUTORI: Katarina Horvat-Levaj, Ivana Haničar Buljan, Goran Vareško
SURADNICI: Claudia Pezzi, Branko Galić, Paolo Mofardin
NARUČITELJ: Dubrovačka biskupija

Preliminarna konzervatorska studija glavnog portala kaštela Rota u Momjanu s idejnim prijedlogom prezentacije
AUTOR: Goran Vareško
NARUČITELJ: Grad Buje

Studija revalorizacije prirodnih i krajobraznih značajki značajnog krajobraza Rijeke dubrovačke
AUTORI: Josip Belamarić, Ana Šverko
NARUČITELJ: Dubrovačko-neretvanska županija

Studija prostorno-povijesnog razvoja lokaliteta Crekvina u Kastavu
AUTORI: dr. sc. Katarina Horvat Levaj, dr. sc. Danko Zelić
NARUČITELJ: Grad Kastav