Stručni suradnici

Marijana Petrešević

Stručna savjetnica u znanosti, d.i.a.

Konzervator-restaurator arhitekt

T. 01 6112 728

E. mvojtic / ipu.hr

Biografija

Marijana Petrešević (Vojtić) rođena je u Zagrebu 1973. godine. Diplomirala na Arhitektonskom fakultetu 2000. godine (tema Povijesna jezgra grada Obrovca / Projekt javnih površina, mentor prof. Marijan Hržić).

Tijekom studija radila u kiparskom ateljeu „Oblikovanje“ za akademskog kipara Milivoja Šegana na obnovi spomenika kulture na Rabu, Pagu, u Zadru i Splitu, Đakovu i Osijeku. Nakon završetka studija nastavila raditi na obnovi spomenika kulture u Hrvatskom restauratorskom zavodu u Zagrebu na radnom mjestu arhitekta – stručnog suradnika (od početka 2001. do kraja 2003. godine). Sudjelovala u realizaciji brojnih projekata: od arhitektonskog snimanja postojećeg stanja, izrada arhitektonske dokumentacije (od idejnih do izvedbenih rješenja) do konzervatorsko-restauratorskih istraživanja i konzervatorskih studija.

U Institutu za povijest umjetnosti zaposlena od 2004. godine na radnom mjestu arhitekta – stručnog savjetnika.

Sudjelovala u izvedbi brojnih projekata: od snimanja postojećeg stanja (geodetska „totalna“ stanica, izrada arhitektonske dokumentacije, konzervatorsko-restauratorska istraživanja do prijedloga obnove tj. rekonstrukcije). Sudjelovala u izradi grafičkih (arhitektonskih i fotografskih) priloga u publikacijama Instituta za povijest umjetnosti.

Dio je projektnog tima koji je dobio nagradu Europa Nostra 2017 (nagrada Europske unije za očuvanje i zaštitu kulturne baštine) za kapelu Sv. Martina u Starom Brodu na Kupi (nositelj nagrade Hrvatski restauratorski zavod, u projektu sudjelovala kao vanjski suradnik arhitekt na projektu obnove kapele).

Položila stručni ispit pri Ministarstvu kulture RH za zvanje konzervatora-restauratora arhitekta te posjeduje licencu za rad na nepokretnom kulturnom dobru (arhitektonsko snimanje, dokumentiranje, istraživanje i idejno projektiranje).

Referenta lista radova na kulturnim dobrima u RH

Institut za povijest umjetnosti, Zagreb (2004.–2017.)

 • KASTAV, urbanističko-konzervatorska studija gradskih zidina Kastva s konceptom prezentacije (autori: dr. sc. Andrej Žmegač, Zlatko Uzelac, Marijana Vojtić d.i.a.; IPU, 2016.)
 • KASTAV, urbanističko-konzervatorska studija partera javnih prostora povijesne jezgre grada Kastva s prijedlogom smjernica za obnovu i zaštitu (autori: Zlatko Uzelac, Goran Vareško d.i.a., Marijana Vojtić d.i.a.; IPU, 2016.)
 • DONJA VOĆA, ŽUPNA CRKVA SV. MARTINA BISKUPA, konzervatorska studija s arhitektonskom dokumentacijom postojećeg stanja i prijedlogom obnove/uređenja crkve (autori: mr. sc. Davorin Stepinac, Marijana Vojtić d.i.a.; IPU, Zagreb, 2015.)
 • KOPRIVNIČKI IVANEC, ŽUPNI DVOR, konzervatorska studija s arhitektonskom dokumentacijom postojećeg stanja i prijedlogom obnove/uređenja kurije (autori: mr. sc. Davorin Stepinac, Marijana Vojtić d.i.a.; IPU, 2014.)
 • TRAKOŠĆAN, KAPELA SV. KRIŽA, konzervatorska studija s arhitektonskom dokumentacijom postojećeg stanja, preliminarnim restauratorskim istraživanjima i idejnim prijedlogom obnove/uređenja crkve (autori: mr. sc. Davorin Stepinac, Marijana Vojtić d.i.a.; IPU, 2013.)
 • VELIKA – ŽUPNA CRKVA SV. AUGUSTINA, povijesno-građevni razvoj i valorizacija; prijedlog konzervatorskih smjernica (autori: dr. sc. Dijana Vukičević-Samaržija, dr. sc. Katarina Horvat-Levaj, mr. sc. Davorin Stepinac, suradnik: Marijana Vojtić, d.i.a.; IPU, 2009.)
 • TKALCI NAD KRAPINOM, kapela sv. Tri Kralja, konzervatorska studija s arhitektonskom dokumentacijom postojećeg stanja i idejnim prijedlogom sanacije, obnove i prezentacije (autori: dr. sc. Katarina Horvat Levaj, mr. sc. Davorin Stepinac, Marijana Vojtić, d.i.a.; IPU, 2007./2009.)
 • POŽEŠKE SESVETE – ŽUPNA CRKVA SVIH SVETIH, konzervatorska studija za obnovu i uređenje crkve s arhitektonskom dokumentacijom postojećeg stanja te idejnim prijedlogom obnove i uređenja; preliminarna restauratorska istraživanja unutrašnjosti; projekt obnove / rekonstrukcije krovišta i stropa nad lađom (voditelji istraživanja i izrade studije s dokumentacijom: dr. sc. Katarina Horvat-Levaj, mr. sc. Davorin Stepinac, suradnik: Marijana Vojtić, d.i.a; IPU, 2007./2009.)
 • TKALCI NAD KRAPINOM, kapela sv. Tri Kralja, stručni rad u svrhu polaganja ispita za zvanje konzervator arhitekt (konzervatorska studija: arhivsko istraživanje i povijesni razvoj, konzervatorsko-restauratorska istraživanja, arhitektonsko snimanje postojećeg stanja „totalnom stanicom“, izrada arhitektonske dokumentacije, rekonstrukcija građevnih faza s mogućom prezentacijom kasnogotičke faze, 2007.)
 • SLAVONSKI BROD, tvrđavska crkva sv. Ane, konzervatorska studija za rekonstrukciju, obnovu i uređenje, izrada detalja za glavni projekt (voditelj: mr. sc. Davorin Stepinac; IPU, 2004.–2005./2007.)
 • KAMEŠNICA, kapela sv. Andrije, izrada konzervatorske studije: povijesno-građevni razvoj i valorizacija, arhitektonska dokumentacija postojećeg stanja (snimljena „totalnom“ stanicom), rekonstrukcija mogućeg izgleda gotičke crkve i prijedlog obnove, uređenja i prezentacije (voditelji: dr. sc. Davorin Stepinac, dr. sc. Katarina Horvat Levaj; IPU, 2005.–2006.)
 • GORNJE DUBRAVE, crkva sv. Petke, arhitektonska snimka postojećeg stanja „totalnom stanicom“, izrada arhitektonske dokumentacije (voditelj: mr. sc. Davorin Stepinac; IPU, 2005.–2006.)
 • VELIKA, župna crkva sv. Augustina, arhitektonska snimka postojećeg stanja „totalnom stanicom“, izrada arhitektonske dokumentacije (voditelj: mr. sc. Davorin Stepinac; IPU, 2004.–2005.)
 • ŽUMBERAK, kurija župnog dvora i gospodarski objekt uz crkvu sv. Nikole, izrada konzervatorske studije – arhitektonska dokumentacija postojećeg stanja, prijedlog idejnog rješenja, obnove i uređenja te projekt statičke i građevinske sanacije (autori: mr. sc. Davorin Stepinac, Marijana Vojtić; IPU, 2004.)

Hrvatski restauratorski zavod, Zagreb (2001.–2003.; 2014.–2015.)

 • STARI BROD NA KUPI, Kapela sv. Martina, arhitektonska dokumentacija postojećeg stanja rekonstruirane kapele, analiza položaja izvornog tabulata u rekonstruiranoj kapeli, projekat podkonstrukcije tabulata (autor: Marijana Vojtić; 2014./2015.)
 • LEPOGLAVA, Pavlinski samostan, arhitektonska snimka postojećeg stanja, konzervatorsko-restauratorska istraživanja, izrada arhitektonske dokumentacije voditelj: Blanda Matica; HRZ, 2003.)
 • RIJEKA, Zgrada filodramatike, arhitektonska snimka postojećeg stanja, izrada arhitektonske dokumentacije (voditelj: Jasna Bartoniček; HRZ, 2003.)
 • ŠARENGRAD, franjevačka crkva sv. Petra i Pavla, konzervatorsko-restauratorska istraživanja i izrada elaborata o konzervatorsko-restauratorskim istraživanjima s prijedlogom prezentacije pročelja i unutrašnjosti crkve (voditelj: Marijana Vojtić; HRZ, 2002./2003.)
 • VARAŽDIN, Uršulinski samostan, arhitektonska snimka postojećeg stanja, izrada arhitektonske dokumentacije (voditelj: Teodora Kučinec; HRZ, 2001./2002.)

AG Planum, d.o.o, Zagreb (2012./2013.)

 • OROSLAVJE, obnova i rekonstrukcija ulaznog neobaroknog portala u park Gornje Oroslavje, izrada konzervatorske studije s istraživanjem i arhitektonskom dokumentacijom za idejni, glavni i izvedbeni projekt (naručitelj: Grad Oroslavje)

Studio 2+, Zagreb (2006.)

 • SISAK, Holandska kuća, arhitektonska snimka postojećeg stanja „totalnom stanicom“ (voditelj: Judita Ljutić, Studio 2+; naručitelj: Grad Sisak, 2006.)

Institut za arheologiju, Zagreb (2000.–2007.)

 • HUM NA SUTLI (Klenovec Humski), Veliko Gradište – plemićki grad Vrbovec, arhitektonska snimka postojećeg stanja „totalnom stanicom“, izrada arhitektonske dokumentacije (voditelji: dr. sc. Željko Tomičić, mr. sc. Tatjana Tkalčec; IARH, 2003./2005.–2007.)
 • CRKVARI, Sv. Lovro, arhitektonska snimka „totalnom“ stanicom arheološkog lokaliteta predromaničke/romaničke crkve i groblja, izrada arhitektonske dokumentacije (voditelj: mr. sc. Tatjana Tkalčec; IARH, 2004.–2005.)
 • ILOK, dvorac Odeschalchi, arhitektonska snimka „totalnom stanicom“ arheološkog lokaliteta srednjovjekovnog dvorca, izrada arhitektonske dokumentacije (voditelj: dr. sc. Željko Tomičić; IARH, 2004.)
 • BOJAČNO, Špičak – kasnobrončano naselje, arhitektonska snimka arheološkog lokaliteta i izrada arhitektonske dokumentacije (voditelj: mr. sc. Ivančica Pavišić, IARH, 2000.–2003.)

Ministarstvo kulture, Zagreb – Rijeka (2001.–2003.)

 • CRES, Inventarizacija graditeljskog nasljeđa grada Cresa (voditelj: Hrvoje Giaconi; Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Rijeci, 2003.)
 • RIJEKA, palača / bivša tvornica Rikard Benčić, arhitektonska snimka postojećeg stanja (voditelj: Hrvoje Giaconi; Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Rijeci, 2003.)
 • STARI BROD NA KUPI, Kapela sv. Martina, arhitektonska snimka postojećeg stanja s detaljnom snimkom tabulata i unutrašnjeg plašta, izrada arhitektonske dokumentacije (autori: Suzana Purišić, Marijana Vojtić; Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Zagrebu, 2001.)

Suradnja na istraživačkim projektima

 • BOLONJSKE SLIKE HRVATSKE POVIJESTI, izrada arhitektonske i fotografske dokumentacija, grafička priprema priloga za knjigu (autor: dr. sc. Danijel Premerl; IPU, 2013.–2014.)
 • BASTIONI JADRANSKE HRVATSKE, izrada arhitektonske dokumentacije, grafička priprema priloga za knjigu (autor: dr. sc. Andrej Žmegač; IPU, 2008.)
 • UMJETNIČKA TOPOGRAFIJA IVANEČKOG KRAJA, arhitektonsko snimanje postojećeg stanja „totalnom stanicom“ crkava, kapela, dvoraca, kurija i arheoloških lokaliteta burgova/tvrđava te izrada arhitektonske dokumentacije i karata, analiza izvornog stanja i rekonstrukcija faza izgradnje navedenih objekata (voditelj: dr. sc. Katarina Horvat-Levaj, IPU, 2007.)
 • UMJETNIČKA TOPOGRAFIJA HRVATSKOG ZAGORJA, obrada arhitektonske dokumentacije postojećeg stanja crkava, kapela, dvoraca, kurija i arheoloških lokaliteta burgova /tvrđava krapinsko zagorske županije te izrada karata svih općina i cjelokupne karte županije s naznačenim položajima navedenih objekata (voditelj: dr. sc. Ivanka Reberski; IPU, 2005.–2007.)

Sudjelovanje na skupovima

„Principovac – vlastelinski posjed obitelji Odeschalchi“, stručni skup VI. Dani Julija Benešića, Ministarstvo kulture RH i Muzej grada Iloka, 19. 10.–21. 10. 2006.

„Principovac – područna zgrada iločkog vlastelinstva“, međunarodni znanstveno- stručni skup „Dvorci i Ljetnikovci – kulturno naslijeđe kao pokretač gospodarskog razvoja“, Varaždin, 13.–14. 10. 2006.

Bibliografija

Povijesno značenje kompleksa Principovac, u: Zbornik radova III., Dani Julija Benešića, Muzej grada Iloka, Ilok 2008., 39-47.

Principovac – područna zgrada iločkog vlastelinstva, u: Dvorci i Ljetnikovci – kulturno naslijeđe kao pokretač gospodarskog razvoja, zbornik međunarodnog znanstveno-stručnog skupa održanog u Varaždinu 13.–14. 10. 2006., Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2006., 373-380 (s dr. sc. Andrejom Žmegačem).

Dvorac Gornje Oroslavje, u: Peristil, 56, 2013. (s dr. sc. Andrejom Žmegačem)

Licence za rad na kulturnom dobru

 • Temeljno stručno zvanje konzervator-restaurator arhitekt sukladno Pravilniku o stručnim zvanjima u konzervatorsko-restauratorskoj djelatnosti (NN br. 56/03, 3/06)
 • Ovlaštenje za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara – istraživanje nepokretnog kulturnog dobra, dokumentiranje nepokretnog kulturnog dobra te izradu idejnog projekta za radove na nepokretnom kulturnom dobru sukladno Pravilniku o uvjetima za fizičke i pravne osobe radi dobivanja dopuštenja za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 74/03) Ministarstva kulture RH.