Emeriti

dr. sc. Diana Vukičević Samaržija

Umirovljena zaslužna znanstvenica – emerita

B. CRORIS profil

E. dvuk / ipu.hr

Biografija

Rođena u Zagrebu 1947. godine gdje je završila Filozofski fakultet, magistrirala i doktorirala s tezom „Gotička sakralna arhitektura Slavonije“. Tijekom četverogodišnjeg studija 1967./1968. godine studirala je povijest umjetnosti i u Beču. Boravila je na specijalizaciji u Zentralinstitut für Kunstgeschichte u Münchenu (1977. i 1978. godine) kao stipendistica fundacije Alexander von Humboldt s temom Spätgotischer Sakralbau des 16. Jahrhunderts im mitteleuropäischen Kreis mit besonderen Rückblick auf NordKroatien. U okviru Instituta za povijest umjetnosti, gdje je radila od 1973. godine, bavila se proučavanjem srednjovjekovne umjetnosti. Započela je intenzivno proučavati srednjovjekovnu likovnu umjetnost kontinentalne Hrvatske, koja do tada nije uopće sustavno istraživana. Prva saznanja o problematici nametnula su izbor pojedinih tema i regionalni raspored, budući da je gotovo cijela sjeverna Hrvatska bila nedovoljno istraženo područje. Već sam izbor ovih tema otvara put u terru incognitu, te se ova sustavna istraživanja mogu vidjeti kao pionirska. Iz područja srednjovjekovne umjetnosti poglavito arhitekture objavila je niz radova: dvije knjige, tridesetak znanstvenih, te niz stručnih radova.

Sudjelovala je u radu međunarodnih i domaćih znanstvenih skupova pozvanim predavanjima. Tijekom svoje znanstvene djelatnosti u Institutu za povijest umjetnosti bavila se i stručnom djelatnošću te vodila istraživanja za izradu elaborata – Studija obnove i prezentacije spomenika. Suradnja na velikim izložbama rezultirala je stvaranjem pregleda likovne kulture hrvatskog srednjovjekovlja i renesanse na prostoru Zagrebačke biskupije, te franjevačke i dominikanske provincije.

U Institutu za povijest umjetnosti od 1981. godine voditeljica je Sekcije za srednji vijek, a od 1985. Sekcije za srednji vijek i renesansu. Od godine 1985. do 1990. voditeljica je međunarodnog projekta „Umjetničke veze Hrvatske i Mađarske“, a od 1991. voditeljica projekta „Srednjovjekovna umjetnost od IX XVI. stoljeća u kontinentalnoj Hrvatskoj“.

U okviru generalnog programa Instituta „Umjetnička baština i umjetnička topografija Hrvatske“ vodila je istraživanja na temu „Srednjovjekovna umjetnost u Hrvatskoj“, „Umjetnička baština od antike do novog vijeka“ (1996.). Voditeljica projekta i glavni istraživač „Arhitektura i urbanizam hrvatskog kasnog srednjovjekovlja“ (2007.) te programa Arhitektura urbanizam i prostor Hrvatske – povijesni identitet i suvremenost (2007.).

Kao gost profesor predavala je pojedine teme iz srednjeg vijeka na poslijediplomskom studiju Odjela za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta u Zagrebu, te na Univerzitetu u Grazu. Na Hrvatskim studijima predaje od 1999. godine obavezni kolegij „Hrvatska likovna umjetnost“, kao i izborne kolegije „Regionalno i univerzalno u hrvatskoj umjetnosti“ te „Zagreb grad i spomenici“. U zvanje znanstvene savjetnice izabrana je drugi put – trajno zvanje, 2003. godine, a u naslovno zvanje redovnog profesora 2007. godine.

Bibliografija (izbor)

Knjige

Gotičke crkve Hrvatskog zagorja, Zagreb, 1993. (Studije i monografije Instituta za povijest umjetnosti, knj. 11)

Sakralna gotička arhitektura Slavonije, Zagreb, 1986.

Znanstveni radovi

Tri priloga istraživanju gotičke sakralne arhitekture u Slavoniji, u: Radovi Instituta za povijest umjetnosti, 27, 2003., 55-64.

Gotik in Nordkroatien, u: Hortus Artium Medievalium, 7, 2001., 37-57.

Gospa iz Radovana – Prilog proučavanju plastike XV. stoljeća kontinentalne Hrvatske, u: Radovi Instituta za povijest umjetnosti 23, 1999., 57-62.

Mittelalterliche Kirchen der Bettelorden in Kroatien/Übersicht über der gotische Ordensarchitektur in Kroatien, u: Koldulórendi építészet a középkori Magyarországon, tanulmányok, Müvészettörténet – Müemlékvédelem, Budapest, 1994., 63-90.

Slavonija 1526. – Slavonija 1991., u: Radovi Instituta za povijest umjetnosti, 17/1, 1993., 10-19.

Die Quellen zur Erforschung der Stadtgeschichte in Slawonien und diesbezüglichen arhäologischen Funde, u: Dunántúli Dolgazatok, Történettudományi, Sorozat 3, 6169, Pécs, Hungaria, 1991. (sažetak na mađarskom jeziku)

Likovna kultura visoke renesanse za vrijeme Klovićeva boravka u Ugarsko Hrvatskom kraljevstvu, u: Radovi Instituta za povijest umjetnosti, 12–13, 1988.–1989., 207-213.

Dvorac Horvacka u Hrvatskom Zagorju, u: Radovi Instituta za povijest umjetnosti, 1, 1972.

Poglavlja u knjizi

Srednjovjekovni spomenici Like i Krbave u povijesnoumjetničkoj historiografiji, u: Identitet Like: korijeni i razvitak, knj. 2, Zagreb – Gospić, 2009., 423-442.

Gotičke crkve: slaganje iločkih ulomaka, u: Slavonija, Baranja i Srijem: vrela europske civilizacije, Zagreb, 2009., 295-303.

Dominikanci u kontinentalnoj Hrvatskoj, u: Dominikanci u Hrvatskoj, katalog izložbe, Zagreb, 2009.

Sakralna umjetnost srednjeg vijeka na prostoru Krapinsko-zagorske županije, u: Krapinsko-zagorska županija: sakralna arhitektura s inventarom, feudalna arhitektura, spomen obilježja, Zagreb, 2008., 22-28.

Umjetnička svjedočanstva srednjeg vijeka, Kulturna baština Požege i Požeštine, Požega, 2004., 164-181.

Umjetnička i pisana svjedočanstva o hercegu Kolomanu u Čazmi, u: Croatohungarica. Uz 900 godina Hrvatsko-mađarskih povijesnih veza, Zagreb, 2002., 401-414.

Die mittelalterlichen Burgen und die Entstehung von Städten und Ansiedlungen in Nordkroatien, u: Mittelalterliche Häuser und Strassen in Mitteleuropa. Varia Archaeologica Hungarica, IX, Font, Marta (ur.), Budapest, Pecs, 2000., 129-138.

Srednjovjekovna umjetnost u franjevačkim samostanima koji su pripadali provinciji Sv. Ćirila i Metoda, u: Mir i Dobro, katalog izložbe, Zagreb, 2000., 159-171, 346-354.

Srednjovjekovni Ilok i njegovi spomenici, u: Ópusztaraszer és a DélAlföld a középkorban, Szeged, 2000.

Kapela Sv. Wolfganga nad Klenovnikom, u: Klenovnik 750 godina, 1224–1994, Klenovnik, 1995.

Neka likovna svjedočanstva umjetničkih spona sjeverne Hrvatske i Ugarske u kasnom srednjem vijeku, u: Hrvatska – Mađarska, stoljetne književne i likovno-umjetničke veze, Zagreb, 1995., 36-40.

Spomenici srednjeg vijeka u Vrbovcu, u: Vrbovec u prošlosti i sadašnjosti, Vrbovec, 1995.

Tragovi srednjovjekovne proštenjarske tradicije u Hrvatskom zagorju, u: Proštenjarske gotičke crkve Hrvatskog zagorja, Katalog izložbe, Gornja Stubica, 1995.

Srednjovjekovna arhitektura, u: Grad Ilok: Bapska, Mohovo, Šarengrad, Zagreb, 1994.

Umjetnost kasnog srednjeg vijeka, u: Sveti trag – devetsto godina umjetnosti Zagrebačke nadbiskupije, 1094.–1994., katalog izložbe, Zagreb, 1994., 131-173.

Umjetnost renesanse, u: Sveti trag – devetsto godina umjetnosti Zagrebačke nadbiskupije, 1094.–1994., katalog izložbe, Zagreb, 1994., 173-188.

Tragovi srednjovjekovnih spomenika Slatine i okolice. Pregled srednjovjekovnih spomenika Vašćanskog arhiđakonata, u: Slatina 1297.–1997., Zagreb, 1998., 111-129.

Spomenik srednjeg vijeka svjedok sudbine prostora, Zbornik radova znanstvenog skupa održanog u Vinkovcima 21. 12. 1995. povodom 250 obljetnice Županije vukovarskosrijemske, Vinkovci, 1997., 173-200.