dr. sc. Danko Zelić

Znanstveni savjetnik u trajnom zvanju
T. 01 6112 740
E. danko / ipu.hr
B. CRORIS profil

Biografija

Rođen 1963. u Zagrebu. Godine 1982. završio Klasičnu gimnaziju i upisao studij povijesti umjetnosti i arheologije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Diplomirao 1988. godine. Na matičnom fakultetu magistrirao je 1992. godine (Prostorna organizacija otoka Krka u antici, mentor: prof. dr. Igor Fisković) i doktorirao 1999. godine (Postanak i urbani razvoj Šibenika u srednjem vijeku, mentor: prof. dr. Igor Fisković). U Institutu zaposlen od 1988. godine. Bavi se istraživanjima urbane i urbanističke povijesti hrvatskih srednjovjekovnih centara.

Bibliografija (izbor)

Dva požara, dvije obnove, dva stila: prilog poznavanju dubrovačke stambene arhitekture sredinom 16. stoljeća, u: Peristil, 56 (2013.), 113-126.

Knjiga rizničarskih najmova – liber affictuum thesaurarie (1428–1547), u: Monumenta Historica Ragusina, sv. XII, Dubrovnik ‒ HAZU, Zavod za povijesne znanosti, 2012.

O crtežu Prospetto della Città di Ragusa nel Secolo XII. kao „izvoru“ za najstariju povijest Dubrovnika, u: Radovi Instituta za povijest umjetnosti, 36 (2012.), 27-34.

The Palace of Duke Sandalj Hranić in Dubrovnik, u: Dubrovnik annals, 15 (2011.), 7-66 (s Nadom Grujić).

Faust Vrančić i dioba predmeta iz ostavštine Antuna Vrančića u Šibeniku 1576. i 1579. godine, u: Radovi Instituta za povijest umjetnosti, 35 (2011.), 103-114.

Utilitas et lucrum – Općinske kuće u srednjovjekovnom Dubrovniku, u: Umjetnost i naručitelji, Jasenka Gudelj (ur.), Zbornik Dana Cvita Fiskovića, sv. III, Institut za povijest umjetnosti ‒ Odsjek za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 2010., 9-24.

Palača vojvode Sandalja Hranića u Dubrovniku, u: Anali Zavoda za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Dubrovniku, 48 (2010.), 47-132 (s Nadom Grujić).

Chiese in Traù – rukopis Pavla Andreisa u Muzeju grada Trogira, u: Radovi Instituta za povijest umjetnosti, 33 (2009.), 91-114.

Jakov Florijev, trogirski klesar 15. stoljeća, u: Radovi Instituta za povijest umjetnosti, 32 (2008.), 17-38.

Proclamationes šibenskog kneza Fantina de Cha de Pesaro (1441–1443), u: Povijesni prilozi, 35 (2008.), 149-191.

Nekoliko priloga povijesti umjetnosti 15. stoljeća u Trogiru: Samostan sv. Križa na Čiovu, zlatar Matej Pomenić i kapela sv. Jeronima u katedrali sv. Lovre, u: Peristil, 50 (2007.), 63-80.

Knjige nekretnina dubrovačke općine (13.‒18. st.) / Libri domorum et terrenorum communis Ragusii deliberatis ad affictum (saecc. XIII-XVIII), 1–2, Monumenta Historica Ragusina, sv. VII/1‑2, Dubrovnik ‒ HAZU, Zavod za povijesne znanosti, 2007. (s Irenom Benyovsky Latin).

Les maisons romanes dans les villes de la Croatie méditerranéenne (l'Istrie et la Dalmatie), u: L'habitation à l'époque romane. Actes du XIIe colloque international d'art roman d'Issoire, Bernardette Fizellier-Sauget (ur.), Clermont-Ferrand: Alliance universitaire d'Auvergne, 2005., 279-299.

Arhiđakon Toma i Šibenik, Historia i Res Gestae, u: Mirjana Matijević-Sokol, Olga Perić (ur.), Toma Arhiđakon i njegovo doba, Zbornik radova sa znanstvenog skupa održanog 25.‒27. rujna 2000. godine u Splitu, Split, 2004, 197-234.

Dva nepoznata crteža šibenske obale iz prve polovice 17. stoljeća, u: Radovi Instituta za povijest umjetnosti, 27 (2003.), 145-155 (s Jagodom Marković).

Renaissance Art and Architecture in Croatia: Recent Research, u: Bulletin of the Society for Renaissance Studies, 20 (2003.), 2, 6-14.

Šibenske crkve, postanak grada i utemeljenje Šibenske biskupije, u: Vilijam Lakić (ur.), Sedam stoljeća Šibenske biskupije, Šibenik, 2001., 791-803.

Public and Private Space in a Medieval Dalmatian Town, u: Marta Font, Maria Sandor (ur.), Mittelalterliche Häuser und Strassen in Mitteleuropa. Varia Archaeologica Hungarica IX , Budapest-Pecs, 2000., 139-148.

Templarski castrum u Šibeniku, u: Radovi Instituta za povijest umjetnosti, 23 (1999.), 33-42.

Gradski statut kao izvor za povijest urbanog razvoja Šibenika, u: Radovi Instituta za povijest umjetnosti, 19 (1995.) 37-51.

O antičkom i srednjovjekovnom imenu grada i otoka Krka, u: Croatica Christiana Periodica XIX, 35 (1995.), 55-62.

Prostor Zagrebačke biskupije u vremenu prije njezina osnutka, u: T. Lukšić (ur.), Katalog izložbe „Sveti trag ‒900 godina umjetnosti Zagrebačke biskupije“, Zagreb, 1994., 97-100.

Nastanak urbanih naselja na otoku Krku, u: Radovi Instituta za povijest umjetnosti, 17/2 (1993./1994.), 7-17.

Otok Krk u antičkim izvorima, u: Latina et Graeca, Zagreb, 38 (1991.), 25-34.