Emeriti

dr. sc. Josip Belamarić

Umirovljeni zaslužni znanstvenik – emeritus

T. 021 345 039

E. jbelamar / ipu.hr

B. CRORIS profil

Biografija

Josip Belamarić, rođen u Šibeniku 1953. godine, u Splitu je završio Klasičnu gimnaziju, a na Sveučilištu u Zagrebu interfakultetski studij povijesti umjetnosti i muzikologije te magistrirao i doktorirao na Filozofskom fakultetu. Od 1979. je bio zaposlenik službe za zaštitu spomenika kulture u Splitu, a od 1991. do 2009. na dužnosti ravnatelja Regionalnog zavoda za zaštitu spomenika kulture (danas Konzervatorski odjel Ministarstva kulture)u Splitu. Od 1985. do 1996. predavao je Ikonologiju na studiju koji je prethodio današnjem studiju povijesti umjetnosti u Splitu. Od 2010. je zaposlen u Institutu za povijest umjetnosti, kao voditelj novoosnovanog Centra Cvito Fisković u Splitu. Iste godine izabran je u zvanje znanstvenog savjetnika.

Usavršavao se na više znanstvenih institucija u Europi, a zadnju stipendiju dobio je za rad na Villa i Tatti (Harvard University), travanj do srpanj 2007. (Craig Hugh Smyth Visiting Fellowship). Objavio je više knjiga, te niz priloga i studija o urbanoj povijesti dalmatinskih gradova, te srednjovjekovnoj i renesansnoj umjetnosti. Urednik je časopisa Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji (od 1991.) i Mogućnosti te niza izložbi od kojih se mogu spomenuti prva „Pustinja Blaca na Braču“ (1981.) i zadnja „Dalmatinska Zagora, nepoznata zemlja“ (2007.) te izložba „Split, od Palače do grada“ (1997.). Izravno je radio na upisu trogirske povijesne jezgre, Starigradskog polja i sinjske Alke na Listu UNESCO-ve svjetske baštine.

Kao urednik izložbe „Tesori della Croazia“ (Venecija, 2001.) dobio je s ekipom suradnika nagradu za konzervatorski pothvat godine „Vicko Andrić“. Bio je na čelu tima koji je vodio restauraciju renesansne kapele bl. Ivana u trogirskoj katedrali (nagrada „Europa nostra“ Vijeća Europe 2003.), potom i Radovanova portala.

Predstojnik je podružnice Centar Cvito Fisković u Splitu od 2010. do 2023. godine.
U siječnju 2024. godine dodjeljen mu je status zaslužnog znanstvenika – emeritusa.

Bibliografija (izbor)

Radovi u znanstvenim i stručnim, domaćim i međunarodnim časopisima

Profanacija Dioklecijanova groba po Amijanu Marcelinu (XVI, VIII, 3-7), Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji, Vol. 44 No. 1 (2019.), str. 409-427.

De coloribus Andreae Buvinae, Kvartal XV – 1/4 (2018), str. 69-75.

Marijanska svetišta na dalmatinskoj obali u srednjem vijeku i u rano moderno doba, u: Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji, 43 (2017), str. 233-256.

„Francuska cesta” na Biokovu poviše Brela, u: Ars Adriatica, 7 (2017), str. 251-268.

Rendić-Miočevićeva teza o sadržaju uništenoga središnjeg motiva friza Dioklecijanova mauzoleja, u: Tusculum : časopis za solinske teme, vol. 10, no. 2 (2017), str. 67-74.

Kuća u Splitskom statutu – građenje, održavanje, rušenje, u: Ars Adriatica, 5 (2015), str. 67‒80

Zapažanja o projektima klasicističkog arhitekta Vicka Andrića, u: Adrias, 18, 2012., 203-224.

Ostava srebrnog posuđa pronađena 1493. na putu prema Prosiku kraj Solina, u: Radovi Instituta za povijest umjetnosti, 36, 2012., 83-92.

Jedna Albertijeva pathos-formula u kapeli bl. Ivana Trogiranina, u: Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji, 42, 2012., 137-159.

Za Vicka Andrića: jedan zvonik više, jedan zvonik manje, u: Klesarstvo i graditeljstvo, 3‒4, 2010., 77-87.

Prilozi opusu Nikole Vladanova u Šibeniku, u: Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji, 41, 2005.‒2007., 159-185.

Gynaeceum Iovense Aspalathos Dalmatiae, u: Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji, 40, 2004., 5-42.

The date of Foundation and original function of Diocletian's Palace at Split, u: Hortus artium medievalium, 9, 2003., 173-185.

Moći Sv. Ivana – trogirski paladij založen u Zadru. Filigran u riznicama dalmatinskih katedrala, : Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji, 38, 1999./2000., 151-177.

The First Centuries of Christianity in Diocletian's Palace in Split, u: Vjesnik za arheologiju i historiju dalmatinsku (Radovi XIII. međunarodnog kongresa za starokršćansku arheologiju, III), Città del Vaticano ‒ Split, 87-89, 1998., 55-68.

Ciborij Marka Andrijića ‒ prijedlog izvornog oblika, u: Godišnjak grada Korčule, 3, 1998., 91-96.

Nove potvrde za Dujma Vuškovića, u: Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji (Petriciolijev zbornik), 36, 1997., 31-42.

Duknovićev sv. Ivan Evanđelist u kapeli bl. Ivana Trogirskoga, u: Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji, 37, 1997., 155-181.

Nikola Božidarević, u: Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji, 34, 1994., 121-140.

Hektorovićev Tvrdalj u okviru renesansne ladanjske arhitekture na hrvatskoj obali, u: Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji, 34, 1994., 169-192.

Ovum Struthionis, simbol i aluzija na škrinji sv. Šimuna u Zadru (1380) i na pali Piera della Francesce za Federica da Montefeltra, u: Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji (zbornik radova u čast Krune Prijatelja), 32, 1992., 321-350.

Capsella reliquiarum (1160.) iz sv. Kuzme i Damjana u Kaštel Gomilici, u: Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji, 31, 1991., 41-60.

Ciklus mjeseci Radovanovog portala na katedrali u Trogiru, u: Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji, 30, 1990., 95-143.

Šutnja Protomajstora bazilike San Marco u Veneciji ‒ razriješena, u: Radovi Instituta za povijest umjetnosti, 12-13, 1988./1989. (temat posvećen Milanu Prelogu), 97-107.

Gotičko raspelo iz Kotora, u: Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji, 26, 1986./1987., 119-155.

Franjevačka crkva i samostan na Otoku kod Korčule, u: Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji, 23, 1983., 149-191.

Siringa u svojoj ilirskoj postojbini, u: Arti musices, 14/1, 1983., 23-32.

Novootkriveni zabat predromaničke oltarske pregrade u Trogiru, u: Vjesnik za arheologiju i historiju dalmatinsku, 75, 1981., 157-162.

Metastasijevi stihovi u skladbama iz Glazbenog arhiva splitske katedrale, u: Arti musices, 11/2, 1980., 157-201 .

Jedan prijedlog za šest Chiozzotta u Korčuli, u: Bulletin JAZU, 2, 1980., 107-116.

Knjige

Split i Dioklecijanova palača na slikama danskih slikara Johana Petera Kornbecka i Christiana Frederika Emila Eckardta // Split and Diocletian’s Palace by the Danish Painters Johan Peter Kornbeck and Christian Frederik Emil Eckardt, Split: Muzej grada - Institut za povijest umjetnosti, 2020. (83 str.)

Marmontova cesta na Biokovu poviše Brela. Brela: Turistička zajednica Općine Brela, 2019. (71 str.)

The Marmont Road on Biokovo Over Brela. Brela: Turistička zajednica Općine Brela, 2019. (71 str.)

La route de Marmont sur la montagne de Biokovo au-dessus de Brela. Brela: Turistička zajednica Općine Brela, 2019. (71 str.)

Biskupska palača u Dubrovniku. Dubrovnik: Dubrovačka biskupija, 2018. (58 str.)

The Stonea of Eastern Adriatic, Split: Javna ustanova ReraSD, 2017. (128 str.)

The Sphinx of Split’s Peristyle. Željka Štefiček, Jeremy J. White (trl.) Zagreb: AGM, 2017.

Sfinga na splitskom Peristilu. Zagreb: Zagrebački holding, Podružnica AGM, 2016.

Sinjska alka: kulturno-povijesni vodič. Sinj: Viteško alkarsko društvo Sinj, 2015.

Kamen istočnog Jadrana. Split: Javna ustanova ReraSD, 2015.

Kamen naš svagdašnji, Split, 2013. (244 str.)

Studije iz starije umjetnosti na Jadranu, sv. III., Biblioteka znanstvenih djela Književni krug, Split, 2012. (461 str.)

Studije iz starije umjetnosti na Jadranu, sv. II., Biblioteka znanstvenih djela, Književni krug, Split, 2012. [695 str.]

Dalmacija. Kulturno-povijesni vodič, Turistička naklada, Zagreb, 2012. [140 str.]

Gaius Aurelius Valerius Diocletianus Pius Felix Invictus Augustus i njegova palača u Splitu, Muzej grada Splita, Split, 2012. [80 str.]

Šolta. Kulturno-povijesni vodič po otoku, Turistička naklada, Zagreb, 2011. [72 str.]

Pouke baštine za gradnju u hrvatskom priobalju, Zagreb, 2007. (urednik i uvodna studija)

Freud u Splitu. Neomaurska kuća na splitskoj obali, Ex libris (serija Patrimonium Croaticum), Split – Zagreb, 2006.

Osnutak grada Korčule, Ex libris (serija Patrimonium Croaticum), Zagreb, 2005.

Tesori della Croazia, Venecija, 2001. (urednik i uvodna studija)

Studije iz srednjovjekovne i renesansne umjetnosti na Jadranu, Biblioteka znanstvenih djela, Književni krug, Split, 2001.

Cesare Ripa: Ikonologija, Laus, Split 2000. (urednik i predgovor prijevodu)

Dioklecijanov akvedukt, Split, 1999. (urednik i uvodna studija)

Split, od palače do grada, Split, 1997.

Stare i rijetke knjige iz knjižnice Klasične gimnazije u Splitu (s Ingom Šegvić-Belamarić), Split, 1995.

Gospe od Zvonika, Društvo konzervatora Hrvatske, Zagreb 1991.

Poglavlja u knjigama i katalozima

The villa in renaissance Dubrovnik – ars ubi naturam perfecit apta rudem (where art has tamed the wild nature), u: From Riverbed to Seashore. Art on the Move in Eastern Europe and the Mediterranean in the Early Modern Period, ur. Alina Payne, Brill in Leyden, 2021.

Diocletian’s Palace: Villa, Sacrum Palatium, Villa-Cum-Factory, Chateau?, u: Late Antique Palatine Architecture. Palaces and Palace Culture: Patterns of Transculturation (ACSHA 5). Ur.: Lynda Mulvin i Nigel Westbrook. Brepols Publishers, 2019., str. 77-94.

Marian shrines along the Dalmatian coast in the Middle Ages and Early Modern Period, u: The Ways of the Misericordia: Arts, Culture and Marian religious paths between East and West, (ur.) Maria Stella Calò Mariani, Anna Trono, Galatina: Mario Congedo, 2017., str. 107-134.

Der Diokletianspalast. Natuknica u: Die Geschichte der Kunst in Ost-Mitteleuropa vom 4. bis zum 10. Jahrhundert, ed. Christian Lübke & Matthias Hardt vol. 1, GWZO - Geisteswissenschaftliches Zentrum Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas e.V. an der Universität Leipzig, 2017.

The Flesh Tones in the Evangelistarium Traguriense from Trogir Chapter Archive, u: Inkarnat und Signifikanz : das menschliche Abbild in der Tafelmalerei von 200 bis 1250 im Mittelmeerraum, (ur.) Yvonne Schmuhl, Esther P. Wipfler, München: Lehrstuhl für Restaurierung, Kunsttechnologie und Konservierungswissenschaft, Technische Universität München [et al.], 2017., str. 536-549. (s Žanom Matulić Bilać)

Sveti Vlaho: životopis, legende, povijesni motivi izbora dubrovačkog zaštitnika, u: Sv. Vlaho u povijesti i sadašnjosti, (ur.) Pavica Vilać, Dubrovnik: Dubrovački muzeji, 2014., str. 26-41.

Cloth and Geography : Town Planning and Architectural Aspects of the First Industry in Dubrovnik in the 15th Century, u: Dalmatia and the Mediterranean : Portable Archaeology and the Poetics of Influence, (ur.) Alina Payne, Leiden - Boston: Brill, 2014., vol. 1., str. 268-309.

The Beginnings of modern Dubrovnik. Town planning and architectural aspects of the first industry in Dubrovnik in the 15th century, u: Portable Archaeology and the Poetics of Influnce: Croatia and Mediterranean, (ur.) Alina Payne, Koninklijke Brill nv, Leiden, 2013., 268-309.

Meštrovićev Zdenac života, u: Meštrovićev Zdenac života u Splitu, (ur.) A. Krstulović Opara, katalog izložbe u atriju Hrvatskog narodnog kazališta, 3. svibnja ‒ 15. kolovoza 2013., Split, 2013., 17-22.

Sveti Vlaho: životopis, legende, povijesni motivi izbora dubrovačkog zaštitnika, u: Sv. Vlaho u povijesti i sadašnjosti, (ur.) P. Vilać, monografija izložbe Dubrovačkih muzeja, Dubrovnik, 2013.

Niccolò di Giovanni Fiorentino, enciklopedijski članak u: Dizionario Biografico degli Italiani, zajedno s prof. Anne Markham Schulz, Istituto della Enciclopedia Italiana – Treccani, 2012.

Gotička Sedes sapientiae iz svetišta splitske katedrale i njena barokna transformacija, u: Kapucinski samostan i svetište Gospe od Pojišana u Splitu, (ur.) A. Duplančić, Split, 2010., 203-210.

Majstor raspela svete Klare, u: Kapucinski samostan i svetište Gospe od Pojišana u Splitu, (ur.) A. Duplančić, Split, 2009., 203-210.

Nikola Božidarević, u: Croatia. Aspects of Art, Architecture and Cultural Heritage, (ur.) John Julius Norwich , Frances Lincoln Publishers Ltd, London, 2009., 110-121.

Konzervatorski panoptikum Davora Domančića, u: Davor Domančić, Zavičajni album (Sabrane studije i članci), (ur. i prir.) J. Belamarić, Književni krug, Split ‒ Matica hrvatska, Hvar, 2008., 5-13.

Dalmatinska zagora – nepoznata zemlja (predgovor monografiji izložbe), (ur.) J. Belamarić i M. Grčić, Zagreb, 2007., 17-41.

Barokizacija kapele sv. Ivana Trogirskog, u: Umjetnički dodiri dviju jadranskih obala u 17. i 18. stoljeću, (ur.) V. Marković i I. Prijatelj-Pavičić, Književni krug, Split, 2007., 273-298.

Kapela bl. Ivana Trogirskoga, u: Hrvatska renesansna, (ur.) M. Jurković i A. Erlande-Brandenburg, katalog izložbe, Zagreb ‒ Chateau d'Ecouen, 2004., 135-156.

Gotička kultura u Dalmaciji, u: Paolo Veneziano. Stoljeće gotike na Jadranu, Zagreb, 2004: 15-24.

La Dalmazia nella storia della pittura dal Duecento al Quattrocento, u: Paolo Veneziano, katalog izložbe, Rimini, 2002., 33-45.

Križani iz Krstilnice župnijske cerkve sv. Jurija v Piranu, u: Križani iz Pirana / Ptujski oltar Konrada Laiba, Narodna galerija, Ljubljana, 1999., 6-11.

Il volto di San Giovanni Evangelista di Giovanni Dalmata (Ivan Duknović) nella Cattedrale di Traù, u: Michelozzo, Scultore e Architetto (1396 ‒ 1472), (ur.) G. Morolli, Firenca, 1998., 287-296.

Ranokršćanska sakralna arhitektura Brača, u: Ranokršćanski spomenici otoka Brača, Split, 1994., 7-17.

Romanika, u: Tisuću godina hrvatske skulpture, (ur.) Igor Fisković i Ante Sorić, katalog izložbe, MGC, Zagreb, 1991., 27-48.

Nota per Biagio di Giorgio da Traù, u: Biagio di Giorgio da Traù, katalog izložbe, Venecija, 1989., 34-39.

Radovi u zbornicima

Jean Baptiste Van Moer (1819-1884), Images of Diocletian’s Palace, u: AS­PICE HUNC OPUS MIRUM. Zbornik povodom sedamdesetog rođendana Nikole Jakšića = Festschrift on the occasion of Nikola Jakšić’s 70th birthday, (ur.) Ivan Josipović i Miljenko Jurković. University of Zadar, Zadar, Croatia University of Zagreb – International Research Centre for Late Antiquity and the Middle Ages, Zadar – Zagreb – Motovun, 2020., str. 621-638.

Andrija Buvina – Painter and Woodcarver, a Master Rooted in the Histori­cal and Artistic Reality of the Split and Dalmatia of the 1200s, u: Vratnice An­drije Buvine u splitskoj katedrali: 1214-2014. – Zbornik radova radova s međuna­rodnog znanstvenog skupa održanog u Splitu od 23. do 24. rujna 2014. / The Doors of Andrija Buvina in Split Cathedral: 1214-2014 – Proceedings of the International Scholarly Conference held in Split from 23rd to the 24th of September 2014. (ur./eds.) Josip Belamarić, Guido Tigler. Split: Književni krug Split – Institut za povijest umjetnosti, Split – Zagreb, 2020., str. 25-70.

Prostorni i arhitektonski razvoj crkve i samostana sv. Dominika u Trogiru, u: Verba volant – scripta manent: Zbornik u čast akademika Stjepana Krasića, OP. (ur.) Branko Matulić, Vinicije B. Lupis. Split: Sveučilište u Splitu, 2019., str. 633-683.

Bernard Berenson’s Journey to Yugoslavia and along the Dalmatian Coast (1936). Zajedno s Ljerko Dulibić, u: Discovering Dalmatia. Dalmatia in travelogues, images and photographs, zbornik međunarodnih konferencija Otkrivanje Dalmacije, ur. Katrina O'Loughlin, Ana Šverko, E. Katharina Wittich, Split/Zagreb: Institut za povijest umjetnosti, 2019. str. 354-385.

Diocletian’s Palace: Villa, Sacrum Palatium, Villa-Cum-Factory, Chateau?, u: Late Antique Palatine Architecture. Palaces and Palace Culture: Patterns of Transculturation (ACSHA 5). Ur.: Lynda Mulvin i Nigel Westbrook. Brepols Publishers, 2019., str. 77-94.

Nekoliko refleksija o dubrovačkim ljetnikovcima, u kojima je „ljudsko umijeće ljupko usavršilo divlju prirodu“, u: Zbornik radova - Dr. sc. Bruno Šišić dubrovački krajobrazni arhitekt, ur. Mara Marić. Dubrovnik: Ogranak Matice hrvatske u Dubrovniku, 2018. str. 173-191.

Transformacije splitskog Peristila tijekom 13. stoljeća, u: Mapping urban changes = Mapiranje urbanih promjena : [Collected Papers from the International Conference held in Dubrovnik, Croatia, 20-22 September 2017], (ur.) Ana Plosnić Škarić, Zagreb: Institut za povijest umjetnosti, 2017., str. 78-101.

Robert Adam’s Lesson of Split, u: Robert Adam and Diocletian’s Palace in Split : [Collected Papers from the International Conference held in Split in 2014], (ur.) Josip Belamarić, Ana Šverko. Zagreb: Školska knjiga : Institut za povijest umjetnosti, 2017., str. 285-307.

Franjevci i umjetnost na hrvatskoj obali u XIII. stoljeću, u: Kačić : zbornik Franjevačke provincije Presvetoga Otkupitelja : Sveti Franjo u Hrvatskoj 1212., 46/47(2014/2015), str. 381-412.

Proemij Splitskoga statuta, u: Splitski statut iz 1312. godine : povijest i pravo : povodom 700. obljetnice : zbornik radova sa međunarodnoga znanstvenog skupa održanog od 24. do 25. rujna 2012. godine u Splitu, (ur.) Željko Radić, Marko Trogrlić, Massimo Meccarelli i Ludvig Steindorff, Split: Književni krug ; Filozofski fakultet, 2015., str. 509-526.

The Painting of Dujam Vučković on the Constitution of the Confraternity of Holy Cross in Split (1439), u: Scripta in honorem Igor Fisković : zbornik povodom sedamdesetog rođendana = Festschrift on the occasion of his 70th birthday, (ur.) Miljenko Jurković, Predrag Marković, Motovun - Zagreb: International Research Center for Late Antiquity and Middle Ages ; Zagreb: Faculty of Humanities and Social Sciences, 2015., str. 187-194.

Dalmatia in the Visual Narrative. Georg Kowalczyk and Cornelius Gurlitt : An Atlas of Photographs of Dalmatian Monuments, u: Photo Archives and the Idea of Nation, Proceedings of the International Conference held in Kunsthistorisches Institut in Florenz - Max-Planck-Institut, (ur.) Costanza Caraffa, Tiziana Serena, Berlin - München - Boston: De Gruyter, 2015., str. 95-118.

Svijećnjaci zadarskih majstora Mateja i Aristodija i dosad nepoznati fragmenti srednjovjekovnog tekstila iz splitske katedrale, u: Splitska hagiografska baština: povijest, legenda, tekst : zbornik radova s međunarodnog znanstvenog skupa održanog u Splitu od 26. do 27. rujna 2011., (ur.) Josip Belamarić, Bratislav Lučin, Marko Trogrlić i Josip Vrandečić, Split: Književni krug; Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta, 2014., str. 315-334.

Ranogotički ciborij iz crkve benediktinki sv. Nikole u Trogir, u: Benediktinski samostan sv. Nikole u Trogiru : duhovnost i kultura u okrilju Virgines Dei : zbornik radova prigodom 950. obljetnice utemeljenja, (ur.) Vanja Kovačić, Jozi Milanović, Trogir: Benediktinski samostan sv. Nikole, 2014., str. 147-154.

The Holy Portolano. The Sacred Geography of Navigation along the Dalmatian coast in the Middle Ages, u: The Holy Portolano : The Sacred Geography of Navigation in the Middle Ages : Fribourg Colloquium 2013 = Le portulan sacré : La géographie réligieuse de la navigation au Moyen Âge : Colloque Fribourgeois 2013, (ur.) Michele Bacci, Martin Rohde, Berlin - München - Boston: De Gruyter, 2014., str. 159-183.

Georg Kowalczyk e Cornelius Gurlitt – Atlante fotografico dei monumenti dalmati, u: Photo Archives and the Idea of Nation, (ur.) G. Caraffa i T. Serena, zbornik međunarodnog znanstvenog skupa, Kunsthistorisches Institut in Florenz, Max-Planck-Institut, 2013. (u tisku)

Umjetnička baština franjevaca u XIII. st., u: Početci franjevaštva u Hrvata. Povodom 800. Obljetnice dolaska sv. Franje na hrvatsku obalu, (ur.) J. Sopta, zbornik radova znanstvenog skupa, Split – Zadar, 2013. (u tisku)

Svijećnjaci zadarskih majstora Mateja i Aristodija i dosad nepoznati fragmenti srednjovjekovnog tekstila iz splitske katedrale, u: Splitska hagiografska baština: povijest, legenda, tekst, (ur.) J. Belamarić, B. Lučin, M. Trogrlić, J. Vrandečić, zbornik međunarodnog znanstvenog skupa, Split, 2013. (u tisku)

Alberti’s pathos-formula in the Chapel of the Blessed John Giovanni Orsini of Trogir, u: Renaissance Studies in Honor of Joseph Connors, (ur.) Machtelt Israels i Louis A. Waldman, Leo S. Olschki, Firenca, 2012., 221-228, 796-777.

Između nove vjere i prastarih vjerovanja, u: Metamorfoze mita, zbornik Dana Cvita Fiskovića III., (ur.) J. Belamarić i D. Milinović, Zagreb, 2012., 29-40.

Where there is no illusion there is no Illyria. In the Hinterland of Split, u FestschriftGerhard Wolf, (ur.) Manuela DeGiorgi, Annette Hoffmann i Nicola Suthor, Fink, Munich, 2012., 199-213.

Tracking Colour. The polychrome stone sculpture of 13th century in Trogir and Split, u: Polychrome Steinskulptur des 13. Jahrhunderts, Beiträge zur Tagung des Naumburg Kollegs vom 13. bis 15. Oktober 2011 in Naumbur g/Saale, Hrsg. Von Thomas Danzl, Christoph Herm und Annemarie Huhn, Verlag Gunter Oettel ‒ Gorlitz und Zittau, 2012., 21-30.

Gifts and Tears, u: Gift, Good, Theft. Circulation and Reception of Islamic objects in Italy and the Mediterranean World, 1250-1500, zbornik simpozija pri Institutu za povijest umjetnosti u Firenci, 10. ‒12. 3. 2006., Marsilio ed., Firenca, 2009.

Examples on the topic of toccare / non toccare in restauration practice of Croatian medieval art, u: Toccare / Non Toccare, međunarodna konferencija, njemačka sekcija ICOMOS ‒ Arhitektonski fakultet ‒ Odjel za restauraciju, tehnologiju umjetnosti i konzervaciju Arhitektonskog fakulteta, TUM München (München, 7.‒8. 12. 2007.), Hefte des Deutschen Nationalkomitees von ICOMOS XLVII, München, 2009., 106-116.

Urbanistički aspekti prve dubrovačke industrije u 15. stoljeću, u: Renesansa i renesanse, (ur.) P. Marković i J. Gudelj, Zbornik Dana Cvita Fiskovića II., Zagreb, 2008., 341-372.

Izgubljeni Koriolanov vrt, u: Kultura ladanja, (ur.) Nada Grujić, zbornik Dana Cvita Fiskovića I., Zagreb, 2006., 61-68.

Gynaeceum Iovense Aspalathos Dalmatie, u: Das Imperium zwischen Zentralisierung und Regionalisierung: Pälaste ‒ Regionen ‒ Völker, (ur.) A. Demand, Berlin ‒ New York, 2004., 141-162.

Marsilio Zorzi e la fondazione della città di Curzola (Korčula) nell'anno 1256, u: Venezia, le Marche e la civilta' adriatica: per festeggiare i 90 anni di Pietro Zampetti, ARTE Documento, 17-18-19, Edizioni della Laguna, Gorizia, 2003., 138-147.

The Bell Tower of Split Cathedral, u: 11. Osterreichischer Kunsthistorikertag: Osterweiterung – Westerweiterung, Kunsthistoriker. Mitteilungen des Österreichischen Kunsthistorikerverbandes, 2002., 88-91.

Il Ciborio di Marco Andrijić nella cattedrale di Curzola.á una proposta sulla forma originaria, u: Hadriatica. Attorno a Venezia e al Medioevo tra arti, storia e storiografia. Scritti in onore di Wladimiro Dorigo, Ennio Concina et al., Padova, 2002., 193-174.

Come Giorgio di Matteo ottenne la carica di protomaestro della cattedrale di S. Giacomo a Sebenico?, u: Per l'arte, da Venezia all'Europa, Studi in onore G. M. Pilo, Venecija, 2002., 97-102, 301-2.

Kipovi s nepoznate kapele Nikole Firentinca u Šibeniku, u: Sedam stoljeća šibenske biskupije, (ur.) M. Zenić, zbornik radova znanstvenog skupa, Šibenik, 2001., 893-906.

Le statue di una incognita cappella di Niccol˛ Fiorentino a Sebenico, u: Opere e giorni. Studi su mille anni di arte europea dedicati a Max Seidel, (ur.) C. Bergdolt, G. Bonsanti, Venecija, 2001., 307-314.

Sveti Vlaho i dubrovačka obitelj svetaca, u: Tisuću godina dubrovačke (nad)biskupije, (ur.) Ž. Puljić i N. Ančić, zbornik radova znanstvenog skupa, Dubrovnik, 2001., 703-731.

Un intagliatore gotico ignoto sulla sponda orientale dell'Adriatico, u: Gotika u Sloveniji, (ur.) J. Höfler, akti internacionalnog kongresa, Ljubljana, 1995., 147-157.

Portal majstora Radovana. Njegova ikonografija i stil u okviru razvoja skulpture u Splitu i Trogiru 13. stoljeća, u: Ivo Babić (ur.), Majstor Radovan i njegovo doba, zbornik radova internacionalnog simpozija o 750. godišnjici Radovanovog portala, Trogir, 1994., 137-160.

La scultura romanico-dalmata in relazione con quella veneziana, u: Akti Internacionalnog simpozija o 900-oj obljetnici posvete bazilike San Marco u Veneciji (Convegno di Storia dell'Arte marciana), Venecija, 1994., 176-196.

The Renaissance Villa in Dalmatia, u: Quattrocento Adriatico. Fifteenth-century Art of the Adriatic Rim, (ur.) Ch. Dempsey, zbornik kolokvija održanog u Firenci, Villa Spelman, 1994., 103-122.