Pristup informacijama

Kontakt
Institut za povijest umjetnosti
Ulica grada Vukovara 68,
10 000 Zagreb, Hrvatska
T. 01 611 2744
F. 01 611 2742
E. katalog-informacija@ipu.hr

Službenica za informiranje
Ana Ćurić, stručna suradnica

  1. Zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informacijama (doc)
  2. Katalog informacija
  3. Odluka o ustrojavanju kataloga informacija IPU-a
  4. Odluka o imenovanju službenika za informiranje IPU-a
  5. Izvještaj o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu

Napomene

Pravo na pristup informacijama, sukladno odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 85/15) obuhvaća pravo svake domaće ili strane fizičke i pravne osobe na traženje i dobivanje informacija kao i obvezu Instituta za povijest umjetnosti da omogući pristup zatraženoj informaciji.

Informacija je napisani, nacrtani, slikovni, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili drugi zapis podataka o pojedinačnom predmetu koji čini sadržajnu cjelinu, a koji posjeduje, kojim Institut raspolaže ili ga nadzire.

Institut za povijest umjetnosti raspolaže informacijama koje proizlaze iz djelokruga njegova rada. Institut provodi program znanstvenih istraživanja kao javni znanstveni institut u vlasništvu Republike Hrvatske, sukladno Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju. Na unutarnji ustroj i upravljanje Institutom primjenjuju se odredbe Zakona o ustanovama.

Primarne djelatnosti Instituta su: znanstvena i primijenjena istraživanja u području povijesti umjetnosti i pripadnim interdisciplinarnim područjima vezanim uz povijest umjetnosti, bibliotečno-dokumentacijska i izdavačka djelatnost, sudjelovanje u procesu visokog obrazovanja, znanstvenog osposobljavanja i obrazovanja odraslih. Opseg djelatnosti Instituta obuhvaća: istraživanje hrvatske umjetničke baštine i njezinu znanstveno-teorijsku interpretaciju kroz provedbu nacionalnih i međunarodnih znanstvenih projekata, obradu i sistematizaciju povijesnoumjetničke građe, objavljivanje rezultata istraživanja, izradu, prikupljanje i znanstvenu obradu arhitektonske i fotografske dokumentacije, stvaranje odgovarajućega informacijskog sustava te izradu studija, elaborata i ekspertiza.

Ograničenja prava na pristup informacijama

Tijela javne vlasti mogu ograničiti pristup informaciji u sljedećim slučajevima:

  • ako je informacija klasificirana stupnjem tajnosti, sukladno zakonu kojim se uređuje tajnost podataka;
  • ako je informacija zaštićena zakonom kojim se uređuje područje zaštite osobnih podataka;
  • ako je informacija u postupku izrade, a njeno bi objavljivanje prije dovršetka izrade cjelovite i konačne informacije moglo ozbiljno narušiti proces donošenja odluke
  • ako je pristup informaciji ograničen sukladno međunarodnim ugovorima, kao i u ostalim slučajevima utvrđenim zakonom;
  • ako postoje osnove sumnje da bi njezino objavljivanje: onemogućilo učinkovito, neovisno i nepristrano vođenje sudskog, upravnog ili drugog pravno uređenog postupka, izvršenje sudske odluke ili kazne onemogućilo rad tijela koja obavljaju upravni nadzor, inspekcijski nadzor, odnosno nadzor zakonitostipovrijedilo pravo intelektualnog vlasništva, osim u slučaju izričitoga pisanog pristanka autora ili vlasnika.