English

Upute autorima

Autorska prava

Autor obavezno prilaže potpisanu izjavu o izvornosti članka, podrijetlu ilustracija i preuzimanju odgovornosti u slučaju mogućih sporova vezanih uz povredu autorskih prava. Troškove nabavljanja ilustracija, fotografija i arhitektonskih nacrta, u foto-arhivima i drugim ustanovama u zemlji i inozemstvu autori podmiruju sami.

Opseg teksta i broj likovnih priloga

Opseg članka zajedno s bilješkama ne može biti veći od jednog i pol autorskog arka, odnosno 24 standardne autorske kartice ili 43.200 slovnih znakova s razmacima, a broj ilustracija treba biti proporcionalan opsegu teksta. Redakcija zadržava pravo prihvaćanja i opsežnijih rukopisa.

Predaja i oblikovanje članka

Tekst pisan u »MS-Word for Windows«, fontom »Times New Roman 12«, s proredom 1,5 dodatno se ne formatira, ne postavlja se tekući naslov (Header) niti zaglavlje (Footer).

Tekst i radni likovni prilozi s legendama (JPG, A4-format, 72 točke / pix) šalju se elektronskom poštom na adresu mbraun@ipu.hr., a po završetku recenzijskog postupka, ako članak bude prihvaćen za objavljivanje, šalju se likovni prilozi u visokoj rezoluciji na CD-u (ili DVD-u) običnom poštom na adresu Instituta, uz napomenu: »Za uredništvo Radova IPU«.

Predani članak mora biti u potpunosti dorađen i opremljen. Poželjno je i korisno da uvodni dio sadrži odredbu teme, podatke o stupnju istraženosti građe o kojoj je riječ i napomenu o znanstvenom doprinosu članka u odnosu na autorova prethodna istraživanja ili radove drugih autora objavljenih na istu temu, ako ih je bilo.

Šalju se tri dokumenta: 1. Prvi za uredništvo sadrži ime i prezime autora, naziv i adresu ustanove, broj telefona za kontakt ili e-mail-adresu, naslov članka, kratki sažetak / informaciju o temi i znanstvenom doprinosu članka (1.000 slovnih znakova s razmacima), pet do osam ključnih riječi, cjeloviti tekst članka s označenim mjestima ilustracija (sl. 1), i duži sažetak za prevesti na engleski jezik – Summary (3.600 slovnih znakova s razmacima). 2. Drugi za recenzente bez podataka o autoru, a sa svim prije navedenima elementima. 3. Dokument s ilustracijama i legendama. Prvi »predani« elektronski dokument nadalje se tretira kao »original« na kojem se obavljaju sve naknadne intervencije (uredničke, lektorske, autorske), budući da mogućnost umnožavanja dokumenta može rezultirati propustima, za koje redakcija, u slučaju naknadnih intervencija od autora na »primjerku« u svojem računalu, ne odgovara.

Slikovni prilozi

Digitalni zapisi za tisak moraju biti kvalitetni (TIFF, 300 točaka / pix, formata oko 15–18 cm). Arhitektonski nacrti crtani na klasičan način mogu se dostaviti kao originali, kao kopije maksimalnog formata A 3, ili skenirani na CD-u. Prikazi moraju biti što kvalitetniji, jasnih i čvrstih linija, bez prevelikih smanjivanja i bar s jednim podatkom na temelju kojega se može odrediti mjerilo nacrta. Ako su nacrti izrađeni na računalu, poželjno je da budu dostavljeni na CD-u u pdf-formatu. Nisu poželjni nacrti s kotama i drugim tehničkim podatcima unutar crteža, kakvi su redoviti kod izvedbenih nacrta, jer smanjivanjem u tisku postaju nečitljivi, grafički neuredni i umanjuju jasnoću arhitektonskog koncepta.

Ilustracije treba označiti rednim brojevima, povezati ih s legendama i u tekstu članka označiti mjesto gdje se na njih referira (sl. 1.).

-
Upute autorima i upute za cititanje možete preuzeti ovdje.